نمونه سوالات فیزیک 2

سوالات فیزیک 2

نمونه سوال فیزیک 2 فصل اول

نمونه سوال فیزیک 2  

فصل اولاندازه گيری کميت های فيزيکی

درک مفاهيم :

درجاهای خالی عبارت های مناسب قراردهيد:

يافتن ماهيت وطبيعت بنيادی اشيا .......علم فيزيک است.

 

به شخصی که باطراحی وانجام آزمايشهای مختلف وجمع آوری اطلاعات ازطريق انداز ه گيری به تحقيق مي پردازد فيزيكدان.........گفته می شود.

 

فردی که باتجزيه وتحليل داده های تجربی که ازطريق آزمايش و مشاهده به دست آمده است نظريه می

سازد ............. ناميده می شود.

 

يک نظريه ی فيزيکی بايدبايافته های تجربی ونظريه های معتبر قبلی ........ باشد وپيش بينی های آن با

نتايج آزمايش ها ........باشد.

 

نظريه های فيزيکی به کمک ........ و ........موردتاييدقرارمی گيرند به همين دليل فيزيک علم........و

........است.

 

هر گاه درآزمايشی نتوانيم مقدارکميتی را........چيز معنی داری درباره ی آن کميت نمی دانيم.

 

نتيجه ي اندازه گيری با........مناسب بيان می شود.

 

يکاي يک کميت بايد به گونه ای انتخاب شودکه درشرايط فيزيکی تعيين شده:

الف) ........تامقايسه درهرزمان ودرهرمکانی امکانپذيرباشد.

ب) ........به اين معنی که همواره بتوان آن رابه دست آوردودوباره آن راساخت.

پ) ........تاپاسخگوی آزمايش های بسياردقيق وحساس باشد.

 

مقايسه ی بزرگی هرکميت با يکای آن کميت ........است که معلوم می شودبزرگی کميت چندبرابريکای آن است.نتيجه اين مقايسه عددی است که ........آن کميت ناميده می شود.

 

به آن دسته ازکميت هايی که يکای آن ها به طور مستقل ازيکای کميت های ديگر تعريف میشود........می گوييم ويکای آن هارا ........می ناميم.

 

 

باپيشرفت های علمی وفنی به تدريج ابزارهای اندازه گيری........وروش های انجام اندازه گيری

........شده است.

 

کميت هايی که يکای آن هابه کمک قانون های فيزيکی وکميت های اصلی تعريف می شوند ........اند ويکاي آن هارا ........می نامند.

 

کمترين مقداری راکه يک وسيله می توانداندازه بگيرد........ آن وسيله می نامند .

 

 

تعريفی که روش اندازه گيري يک کميت تعريف شده رابه دست می دهد ........ناميده می شود.

 

کميت هايی که فقط بايک عدد مشخص می شوند کميت های ................. ..ناميده می شوند

 

کمیت های برداری........و ........است وازقواعد خاصی به نام قواعد........پيروی می کنند

 

 

تعريف يک کميت هنگامی کامل می شودکه برای آن يک ........مناسب ويک........ تعريف کرده

باشيم.

 

دوبرداروقتی مساويند که ........ودريک ........باشند.

 

جمع برداری دارای خاصيت جابجايی .........

 

نتيجه ی ضرب يک عدد دريک بردارکميتی ........است.

 

برايند چند بردار به ترتيب قرارگرفتن آن ها بستگی .........

 

تفاضل بردار B از بردار A ، برداری است که انتهای ........... را به انتهای بردار ......... وصل می کند.

 

سال نوری یکای ....................است.

 

تفاضل دوبردار هم اندازه وقتی زاويه ي بين آن ها........درجه باشد ،هم اندازه ی يکی از آن ها است.

 

برای دوبردار اندازه ی تفاضل بااندازه ی برايند برابراست زاويه ی بين آن ها ........درجه است.

 

 

اندازه ی برايند دو بردار با اندازه ی بردار سوم برابر است تفاضل آن ها ........است.

 

تفاضل سه بردار هنگامی صفر است که .................

 

 

تفاضل سه بردار هم اندازه صفراست زاويه ی بين آن ها........

 

 

برايند دو بردار درصورتی کمترين مقدار است که دو بردار ........ باشند.

مسائل :

 

تبديل های زير را انجام دهيد و جواب رابه صورت نماد علمی بنويسيد:

 

0/OO25Kg=………………..g                                  12s=………………..ps 

 

2kg=………….µg                                         6400km=……………m

 

2/8km=………nm                                      5/43µm=…………….m

 

 

نيمه عمر يك هسته ی راديو اکتيو1/8×109 است،اين نيمه عمر رابر حسب ميلی

              ثا نيه،ميکروثانيه،نانو ثانيه،پيکو ثانيه ودقيقه حساب کنيد.

 

در 6 گرم آب 2×1023 مولکول آب وجود دارد،جرم مولکول آب را بر حسب گرم ،پيکو گرم و کيلو گرم با شيوه ی نماد گذاری علمی بنويسيد.

 

جرم اتم اورانيوم 4×10-24  کیلوگرم است در 12 گرم اورانیوم چند اتم وجود دارد؟

 

الف) 503nc برابر چند کولن است.

ب )نوزده ميکرون چند سانتی متر و چند متر است.

 

جرم گلبول قر مز o/000000000009 کیلوگرم است با استفاده از روش نماد گذاری علمی آن رابر حسب کيلوگرم، گرم ونانوگرم بنويسيد.

 

 

 

 

 

تبديل های زير را انجام دهيد و جواب رابه صورت نماد علمی بنويسيد:

 

1/42×10-3m2=…………..nm2                               2/5×104m2=………. Cm    

 

9×1012cm=…………..m                            1/45×104mm2=………………….cm2

 

500lit………….m3                                                       500pc=………………..c

 

234j=………..µj                                                              78km=………..cm  

      

دقت اندازه گيری دماسنجی 1/0 درجه ی سلسيوس است منظورچيست؟

 

با يک ترازوکه کمترين فاصله ی بين دو نشانه ی آن يک گرم است آيامی توان 5/147 گرم را به دست آورد؟

 

دقت اندازه گيری يک خط کش ميلی متر است ،کدامیک از اعداد زير ميتواند حاصل اندا زه گيری با

اين وسيله باشد؟

37/125m              37/12m             37/1m              37 m

 

 

 

 

فاصله ی زمين تاخورشيد 150000000000  متر است،دقت اندازه گيری اين عددچقدراست؟

 

يک کورنومتر تا 1/100s را اندازه می گيردکدام يک از اعداد زير می تواند حاصل اندازه گيری توسط اين کورنومتراست؟

 

43/2S (1                  58/27 S(2                   315S (3        56/105S (4

 

کوليسی ميتواند تا 0/1mm را اندازه بگيرد کدام يک از اعداد زير توسط اين ابزار اندازه گيری شده است؟

302mm (1           3/02cm (2         0/302 m (3        (4 3/32mm

 

 

برايند دو نيروی 6N و 8N وقتی زاويه های بين آن ها در حالت های زير را حساب کنيد:

 

الف) 600=ѳ                        ب) 300= ѳ        ج) 1200= ѳ        ب) 1800= ѳ

 

 

 

برايند دو نيروی عمود بر هم 100 نیوتن است ،امتداد يکی از دو بردار با نيروی برايند زاويه ی60 درجه می سازد اندازه ی هريک دوبردار را به دست آوريد .

 

 

برای دو نيروی عمود بر هم که بر يک نقطه اثر می کنند داريم:

 

اندازه برآیند دو نیرو 9 نیوتن  است اندازه ی هر يک از نيرو ها چند نيوتن است؟

 

برايند دو نيروی با اندازه ي 12 و 16 نیوتنی که بر هم عمودند راحساب کنيد.

 

دونيروی Fو F برنقطه ای اثر می کنند برايند آن ها برF عمود است واندازه ی نيروی برآیند  F 3 √ است   چقدر است؟

براينددونيروی عمودبر هم N20 است وبا نيروی کوچک تر زاويه ي 600  مي سازدنيروی کوچک تر چند نيوتن است؟

 

برايند دونيروی عمودبرN 8 است وبا نيروی بزرگتر زاويه ی 300 می سازد، دونيرو را حساب کنيد؟

 

برايند دو نيروی متقاطع N70 است وبا يکی از نيروهابا بزرگی N30 زاويه ی 600 می سازد اندازه ی نيروی بزرگتر را حساب کنيد.

 

برايند دونيروی F1=F2=8N را در حالت های زير حساب کنيد:

الف)زاويه ی بين دوبردار600  است.       ب)زاويه ی بين آن ها 120 است.

 

 برآیند سه بردار N6 و N7 و N9 برابرصفر است،اندازه ی برايند دونيری N6 و N9 چند نيوتن است؟

دو بردار  ,   برهم عمودند اگر برايند دوبردار با بردار زاویه 450 بسازد بردار  چند برابر بردار  است؟

+ نوشته شده در  چهارشنبه سوم آذر ۱۳۸۹ساعت 19:32  توسط پنجه فولادی  |