نمونه سوالات فیزیک 2

سوالات فیزیک 2

نمونه سوالات تشریحی مفهومی فصل ۱ فیزیک ۲

جمله های زیر را کامل کنید.

1 واژه ی فیزیک برگرفته از واژه ی باستانیPHYSIS  به معنی...........است

2- مفهوم اساسی در فیزیک برحسب............... بیان می شود.

3- عبارت(روش فیزیک، روش گالیله است) چه مفهومی دارد

4- یک نظریه فیزیکی باید چه ویژگی هایی داشته باشد تا مورد تایید همگان قرار گیرد

5- کمیت های اصلی وفرعی را تعریف کنید.

هریک از پرسش هی زیر را پاسخ دهید

6- 5 کیلو متر چند سانتی متر است.

7- 30 ثانیه چند نانو ثانیه است.

8-3 گرم چند میکرو گرم است.

9-20سانتی متر چند مگا متر است.

10- 2 میکروژول چند ژول است

جاهای خالی زیر راپر کنید

11- ............=

12- .................=

اعداد زیر را نماد گزاری علمی کنید.

13- ..................      14- ..........

15-..............             16- ..........      

17- ...............

                    تمارین ویژه ی دانشآموزان سخت کوش

18- فاصله ی بین دو نقطه به سه صورت اعلام شده است. دقت اندازه گیریدر کدام یک ازآن بیشتر است.

1)79/8 کیلو متر         2)  میلی متر  3)879000سانتی متر

19- دقت اندازه گیری یک ترازویک گرم است کدام یک از اعداد زیرنتیجه ی اندازه گیری با این ترازو نیست.

1) میکرو گرم 2)  میلی گرم3) پیکو گرم       

       

+ نوشته شده در  سه شنبه سی ام آذر ۱۳۸۹ساعت 20:0  توسط شریعتی  | 

نمونه سوالات فیزیک 2 دی ماه

نمونه فیزیک سوالات ریاضی تجربی

 1، 2، 3 و 4

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و نهم آذر ۱۳۸۹ساعت 19:49  توسط ۞--(داورپناه)--۞  | 

لینک نمونه سوالات دی ماه فیزیک

لینک نمونه سوالات دی ماه فیزیک

نمونه سوالات ریاضی تجربی

1، 2، 3 و 4

نمونه سوالات دوم تجربی

 1 و 2

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و نهم آذر ۱۳۸۹ساعت 19:41  توسط ۞--(داورپناه)--۞  | 

نمونه سوالات فیزیک ۲

نمونه سوالات فیزیک ۲
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هشتم آذر ۱۳۸۹ساعت 18:59  توسط مهرداد  | 

نمونه سوالات فیزیک 2

نمونه سوالات فیزیک ۲ (کامل)

 توسط:

محمد مهرداد

در ادامه مطلب


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه بیست و هفتم آذر ۱۳۸۹ساعت 20:8  توسط مهرداد  | 

سری چهارم فیزیک2 فصل 2

۱-اگر سرعت قایقی در اب ساکن رودخانه ۱۰ باشد و سرعت اب ۲ باشد چند ثانیه طول میکشد تا قایق در جهت اب ۹۶ متر را طی کند؟

۲-متحرکی با سرعت اولیه ی ۵ مسافت ۵۰ متر را با شتاب ثابت در مدت ۴ثانیه طی میکند سرعت ان ر بایان چقدر است؟

۳-جسمی با سرعت اولیه ی ۲ و شتاب ثابت ۵/۰ از مکان منفی ۳ متر روی محور ایکس در جهت مثبت به حرکت در می اید.این جسم بس از ۶ثانیه در چند متری مبدا است؟

۴-جسمی از حالت سکون با شتاب ثابت ۱۰ شروع به حرکت می کندمسافت طی شده در ثانیه ی ۴ چند متر است؟

۵-متحرکی با شتاب ثابت در ۳ثانیه مسافت۵/۱۳ متر و در ۱۳ ثانیه بعد مسافت ۱۸ متر را طی میکند شتاب چقدر است؟

۶-معادله ی مکان یک متحرک

x=4t2_6t+3 میباشد سرعت متحرک در فاصله ی

t=1s       t=4s

کدام است؟

۷-جسمی با شتاب ثابت و سرعت اولیهی ۶ بر مسیر مستقیم به حرکت در مب اید اگر سرعت متوسط ان در ۴ ثانیه ی اول ۱۰ باشد شتاب چند است؟

۸- ماشینی با سرعت ۴۰ حرکت می کند و بس از طی مسافت ۵۰ متر می ایستد اگر این ماشین با سرعت ۸۰ حرکت کند  و با همان وضع ترمز کند بس از طی مسافت چند متر خواهد ایستاد؟

۹-جسمی از حالت سکون باشتاب ۲ به حرکت در میاید و بس از ۵ثانیه سرعت خودرا به طور یکنواخت کاهش می دهد تا بایستد.اگر زمان کل حرکت ۲۰ باشد مسافت طی شده چقدر است؟

۱۰-ماشینی با شتاب ۱۲ از حالت سکون به حرکت در می اید و بس از طی مسافت ۱۰۰ متر طوری ترمز می کند که با شتاب ثابت بعد از ۴ ثانیه متوقف شده اندازه شتاب بس از ترمز گرفتن چقدر بوده؟

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هفتم آذر ۱۳۸۹ساعت 19:42  توسط ازما  | 

بخش سوم ((دینامیک))

ردیف

آزمون فیزیک 2                بخش سوم ((دینامیک))                    

 

بارم

1

ویژگی های نیرو چیست؟

 

1

2

بزرگی نیرو را به وسیله ............................................اندازه گیری می کنند.

یکای نیروی اصطکاک........................................است.

...........................عامل تغییر حرکت در اجسام است.

قانون هایی که رابطه میان نیرو و کمیت های مربوط به حرکت را بیان می کنند ........................ می نامیم.

به تمایل اجسام برای حفظ حالت سکون یا حرکت را ............................................. می گویند.

2

3

قانون دوم نیوتون را بنویسید. (( با ذکر فرمول))

 

 

 

 

5/2

4

قانون گرانش نیوتن را تعریف کنید.(( با ذکر فرمول))

 

 

 

 

5/2

5

نیروی اصطکاک جنبشی را تعریف کنید.(( با ذکر فرمول))

 

 

2

6

به فنری وزنه 2  کیلوگرمی آویزان است اگر طول فنر 2/. متر افزایش طول

 پیدا کند ثابت فنر چقدر است؟

 

  

1

7

جسمی به جرم 4 کیلوگرم روی سطح افقی بدون اصطکاک قرار دارد و دو نیروی عمود

بر هم 6 و 8  نیوتونی بر جسم وارد می شوند

الف: شتاب جسم در اثر این نیرو ها چقدر است؟

 

 ب: جابجایی جسم در مدت4  ثانیه چقدر است؟

 

  

 

 

 

3

8

شخصی  به جرم 25  کیلوگرم داخل آسانسوری ایستاده است در هر یک از

حالت های زیر نیروی عمودی تکیه گاه را حساب کنید.

الف: آسانسور با سرعت ثابت به سمت بالا می رود.

 

 

ب: آسانور با شتاب ثابت 1  متر بر مجذور ثانبه به طرف پایین می رود.

 

 

 

 

 

3

9

جسمی به جرم 5  کیلوگرم روی سطح افقی با نیروی 10 نیوتون کشیده می شود سرعت

 جسم در مدت 4  ثانیه از 6  متر به 12  متر کشیده می شود

الف: شتاب حرکت جسم چقدر است؟

 

 ب: نیروی اصطکاک جنبشی در مقابل حرکت جسم چقدر است؟

 

 

ج: ضریب اصطکاک جنبشی را بدست آورید.

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هفتم آذر ۱۳۸۹ساعت 19:30  توسط مهرداد  | 

نمونه سوالات فیزیک

ردیف

آزمون فیزیک 2                بخش سوم ((دینامیک))                    

 

1

ویژگی های نیرو چیست؟

 

2

بزرگی نیرو را به وسیله ............................................اندازه گیری می کنند.

یکای نیروی اصطکاک........................................است.

...........................عامل تغییر حرکت در اجسام است.

قانون هایی که رابطه میان نیرو و کمیت های مربوط به حرکت را بیان می کنند ........................ می نامیم.

به تمایل اجسام برای حفظ حالت سکون یا حرکت را ............................................. می گویند.

3

قانون دوم نیوتون را بنویسید. (( با ذکر فرمول))

 

 

 

4

قانون گرانش نیوتن را تعریف کنید.(( با ذکر فرمول))

 

 

 

5

نیروی اصطکاک جنبشی را تعریف کنید.(( با ذکر فرمول))

 

 

6

به فنری وزنه 2  کیلوگرمی آویزان است اگر طول فنر 2/. متر افزایش طول

 پیدا کند ثابت فنر چقدر است؟

 

  

7

جسمی به جرم 4 کیلوگرم روی سطح افقی بدون اصطکاک قرار دارد و دو نیروی عمود

بر هم 6 و 8  نیوتونی بر جسم وارد می شوند

الف: شتاب جسم در اثر این نیرو ها چقدر است؟

 

 ب: جابجایی جسم در مدت4  ثانیه چقدر است؟

 

  

8

شخصی  به جرم 25  کیلوگرم داخل آسانسوری ایستاده است در هر یک از

حالت های زیر نیروی عمودی تکیه گاه را حساب کنید.

الف: آسانسور با سرعت ثابت به سمت بالا می رود.

 

 

ب: آسانور با شتاب ثابت 1  متر بر مجذور ثانبه به طرف پایین می رود.

 

 

9

جسمی به جرم 5  کیلوگرم روی سطح افقی با نیروی 10 نیوتون کشیده می شود سرعت

 جسم در مدت 4  ثانیه از 6  متر به 12  متر کشیده می شود

الف: شتاب حرکت جسم چقدر است؟

 

 ب: نیروی اصطکاک جنبشی در مقابل حرکت جسم چقدر است؟

 

 

ج: ضریب اصطکاک جنبشی را بدست آورید.

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هفتم آذر ۱۳۸۹ساعت 18:57  توسط مهرداد  | 

تشریح فصل 1 فیزیک 2

هر چیز که قابل افزایش و کاهش باشد و نیز بتوان تساوی میان دو مقدار از آن را به دقت بیان کرد کمیت فیزیکی است. در واقع سنگ بنای علم فیزیک کمیت فیزیکی است. و ما برای بیان قوانین فیزیک از آنها استفاده می‌کنیم، مثل طول ، جرم ، نیرو و حجم ، یک کمیت فیزیکی مانند جرم را وقتی می‌توان تعریف کرد که برای اندازه‌ گیری آن واحدی مانند کیلوگرم در نظر گرفته شود.

تعداد کمیتهای فیزیکی آنقدر زیاد است که مرتب کردن آنها مساله مشکلی است و این کمیتها مستقل از هم نیستند. از میان تمام کمیتهای فیزیکی ممکن است چند کمیت را مشخص کنیم و آنها را کمیت اصلی بنامیم و بقیه کمیتها را از این کمیتهای اصلی بدست آوریم و برای هر یک استانداردی در نظر بگیریم، مثلا اگر طول را کمیت اصلی انتخاب کنیم، قد را به عنوان استاندارد آن در نظر می‌گیریم.

یکای (واحد) اندازه گیری

یکی از جنبه‌های مشترک بین همه اندازه گیری وجود یک یکای اندازه گیری است. مقدار کمیت مورد نظر چند برابر کمیتی است که از همان جنس که به عنوان مقیاس انتخاب شده ، این مقیاس را یکا (یا واحد) آن کمیت می‌نامند. دانشمندان برای آنکه رقمهای حاصل از اندازه گیریهای مختلف یک کمیت باهم مقایسه پذیر باشند، در نشستهای بین المللی توافق کرده‌اند که برای هر کمیت یکای معینی تعریف کنند. یکای هر کمیت باید به گونه‌ای انتخاب شود که در شرایط فیزیکی تعیین شده تغییر نکند و در دسترس باشد، مجموعه یکاهای مورد توافق بین المللی را به اختصار یکای SI می‌نامند.

کمیت اصلی و فرعی

·         کمیت اصلی: آن دسته از کمیتهایی را که یکاهای آنها بطور مستقل تعریف شده‌اند کمیت اصلی ، یکاهای آنها را یکاهای اصلی می‌نامند.

·         کمیت فرعی: کمیتهای از قبیل مساحت ، حجم ، کمیتی است که به یک یا چند کمیت اصلی وابسته است.

کمیت اسکالر و برداری

·         کمیت برداری: کمیت برداری کمیتی است که برای بیان آن علاوه بر انداره باید راستا ، جهت و نقطه اثر آن نیز در دست باشد، مانند: نیرو ، شتاب ، شدت میدان الکتریکی ، اندازه حرکت ، گشتاور نیرو ، تغییر مکان و ... .

·         کمیت اسکالر: به کمیتی گفته می‌شود که با یک عدد و یک یکا بطور کامل مشخص می‌شود و از اینرو فقط دارای بزرگی هستند. کمیتهای اسکالر ، کمیتهای نرده‌ای نیز نامیده می‌شود. سایر کمیتهای نرده‌ای طول ، زمان ، چگالی ، انرژی ، دما ، پتانسیل و ... .

نحوه نمایش کمیت برداری و اسکالر

·         کمیت برداری: کمیتهای برداری را با پاره خط جهتدار (پیکان) نمایش می‌دهند. پیکان را هم جهت با بردار و طول آنرا متناسب با بزرگی بردار در نظر می‌گیرند ( ) مانند d ، بزرگی یک بردار را توسط یک خط قائم که در دو طرف نماد آن بردار می‌گذارند مانند ׀ d ׀ و یا با نماد بدون پیکان مشخص می‌کنند d.
<
BR< b>>

·         کمیت اسکالر: کمیت اسکالر عدد است و نیازی به نحوه نمایش ندارد.

جمع برداری

برای یافتن برآیند دو بردار و می‌توانیم از یک نقطه دو بردار به ترتیب برابر بردارهای و رسم کنیم، سپس متوازی الاضلاع را که این دو بردار ، دو ضلع مجاور آن را تشکیل می‌دهد کامل کنیم، بردار برآیند قطری از متوازی الاضلاع است که نقطه شروع دو بردار را به رأس روبرو وصل می‌کند. این قاعده متوازی الاضلاع برای جمع بردارها است.

تفریق بردای

برای بدست آوردن تفریق دو بردار نخست دو بردار و را از یک نقطه رسم می‌کنیم. برداری که ابتدای آن بر انتهای بردار و انتهای آن بر انتهای بردار منطبق باشد بردار حاصله است.

ابعاد کمیت

منظور از ابعاد یک کمیت فرعی ، رابطه آن با کمیت اصلی تشکیل دهنده آن است. در واقع می‌توان گفت که منظور از ابعاد یک کمیت معرفی آن کمیت از نظر ماهیت طبیعی آن است. برای این منظور در مکانیک ابعاد سه کمیت اصلی طول ، جرم و زمان را به ترتیب با M ، L و T نشان می‌دهند.

 

نكته هاي توپ قسمت{2}

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و دوم آذر ۱۳۸۹ساعت 16:5  توسط کمالی  | 

سری چهارم نمونه سوالات فصل 3 فیزیک 2

1-جسمی به جرم ۳کیلو گرم توسط نیروی ثابت ۳۰ نیوتن با سرعت ثابت ۵/۰ متر بر ثانیه روی یک سطح

 افقی در حال حرکت است کار انجام شده توسط هر یک از نیروهای وارد بر جسم را در مدت یک دقیقه

بیابید توان نیروی fچند وات است ؟

 

 

 

2-اتومبیلی به جرم ۱۱۰۰کیلوگرم در یک جاده ی افقی روی خط راست از حال سکون شروع به حرکت می

کند پس از ۱۰ ثانیه سرعت آن به ۷۲ می رسد توان متوسط اتومبیل چند کیلو وات است ؟

 

 

 

3-توان متوسط یک موتور الکتریکی ۶kw است نیروی این موتور میتواند جسمی به جرم ۲۰۰ کیلو گرم را

با سرعت ثابت vبالا ببرد vچقدر است ؟

 

 

 

 

4-توان یک پمپ آب ۲۵ کیلووات است این پمپ در هر دقیقه ۴/۲ تن آب را از عمق ۱۰ متری با ارتفاع ۱۵ متری سطح زمین بالا می آورد بازده پمپ را به دست آورید

 

 

                                                  مخصوص بچه هاي المپياد

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و دوم آذر ۱۳۸۹ساعت 16:2  توسط کمالی  | 

نمونه سوالات امتحانی فیزیک 2

-1مفاهیم زیر را تعریف کنید

الف) کمیت های برداری

ب)سرعت متوسط
پ)قانون گرانشی نیوتن
ت)ضریب انبساط طولی
ث) گرمای نهان ویژه تبخیر
...........................................................................................................................................................
2- جاهای خالی را با کلمه مناسب پر کنید .
الف)به کمترین مقداری که یک وسیله اندازه گیری می تواند اندازه بگیرد ..................... می گویند.
ب)شیب خط واصل بین دو لحظه بر روی نمودار نشان دهنده ........................ است.
پ)یکی از کاربرد های مهم اصل پاسکال ............................. است .
ت) اختلاف یک گاز درون محفظه و فشار هوا را ................................. گویند.
ث) حجم آب از دمای صفر تا 4 درجه سانتی گراد , ..................... می یابد و آ در دمای 4 درجه سانتی گراد ........................... چگالی را دارد .
...........................................................................................................................................................
3- 124 میلی متر چند میکرو متر می شود آن را بصورت نماد علمی بنویسید ؟

...........................................................................................................................................................
4- مفهوم کار را از نظر فیزیکی توضیح دهید و در چه صورتی کار یک نیرو منفی است ؟

...........................................................................................................................................................
5- قضیه کار و انرژی را بیان و اثبات کنید .

...........................................................................................................................................................
 - پاسخ دهید :
الف) جامد های بلورین را تعریف کرده و علت شکل گیری آنها را با ذکر مثال بنویسید.

ب) چرا پونز راحت تراز میخ در چوب فرو می رود.

پ) سطح جیوه درون لوله مویین چگونه است ؟ چرا؟

...........................................................................................................................................................
 -
الف)دو برتری دماسنج ترموکوپلی را نسبت به سایر دماسنج ها بنویسید .

ب) چرا در آتش از لباس هایی با پوشش فلزی براق استفاده می کنند .

...........................................................................................................................................................
8- اتومبیلی با سرعت 20 متر بر ثانیه در حرکت است . راننده با دیدن مانعی ترمز می کند و در مدت 5 ثانیه متوقف می شود .اگر شتاب حرکت در این مدت ثابت بماند . محاسبه کنید :
 لف ) شتاب حرکت اتومبیل
ب) مسافتی که اتومبیل قبل از توقف می پیماید .

...........................................................................................................................................................
9-جسمی به جرم 4 کیلو گرم روی سطح افقی با نیروی افقی 12 نیوتن کشیده می شود اگر شتاب حرکت جسم 2 متر بر مجذور ثانیه باشد . نیروی اصطکاک جنبشی و ضریب اصطکاک جنبشی بین جسم سطح را حساب کنید .

...........................................................................................................................................................
 0- جرم یک قطره باران 02/0 گرم است . اگر پس از رها شدن این قطره در نقطه ای از مسیرش سرعت آن به 100 متر بر ثانیه بر سدوبین این دو نقطه به اندازه 1کیلو متر جا به جا شود کار نیرو مقاومت هوا روی قطره در این جا به جایی چقدر است ؟

 ..........................................................................................................................................................
11- توان اسمی یک بالابر الکتریکی 40کیلو وات است . اگر این بالابر جسمی به جرم 800 کیلو گرم را در مدت 10 ثانیه به اندازه 20 متر بالا ببرد بازده این بالابر چقدر است ؟

...........................................................................................................................................................
 2- حجم یک گرم طلا چند سانتی متر مکعب است ؟ p چگالی طلا = 19300


...........................................................................................................................................................
13- در شکل مقابل :
 گر چگالی مایع درون لوله 800 و مساحت در پوش 50 باشد .

الف) فشار کل وارد در نقطه A چقدر است ؟
ب ) نیروی که بر درپوش وارد می شود چقدر است ؟
 P = 10 p g = 10

 
 


  ……………...………………………………………………………………………………………………….
14- توسط یک گرم کننده الکتریکی 500واتی پس از چه مدت 200 گرم یخ 10- درجه تبدیل به آب 10+ درجه می رسد .

 =2100 C=4200 L=340000

...........................................................................................................................................................
15- حجم یک حباب هوا درست هنگامیکه به سطح آّب می رسد . 5 برابر حجم آن در تپه دریاچه است . با فرض ثابت بودن دمای آب عمق دریاچه را تعیین کنید .
در صورتیکه فشار هوا در سطح دریاچه P = 10 p و P=1000 چگالی آب و g = 10 باشد.

 

 نمونه سوال امتحاني

                                     

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و دوم آذر ۱۳۸۹ساعت 16:0  توسط کمالی  | 

2 سوال از فصل 2 فیزیک 2

-1قطره بارانی به جرم 0.05گرم از حال سکون به طرف پایین سقوط می کند.قطره باسرعت 30متر بر ثانیه به سطح زمین می رسد.کار برآیند نیرو های وارد بر آن چقدراست؟

 

2-گلوله ای به جرم 2کیلو گرم توسط نیرویF با شتاب ثابت 2 متر بر مجذور ثانیه در راستای قائم وبه طرف بالا حرکت می کند.کار نیروی F ونیز نیروی وزن و همچنین برآیند نیروهای وارد بر گلوله به ازای جابجایی 5 متر را تعیین کنید.

  

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و دوم آذر ۱۳۸۹ساعت 15:56  توسط کمالی  | 

نمونه سوالات فیزیک2 فصل 3 (سری پنجم)

-1شخصی به جرم 60 کیلو گرم درون آسانسوری ایستاده است و آسانسور با شتاب 4 متر بر مجذور ثانیه 10متر بالا میرود؟

الف)کار نیروی وزن

ب)کار نیروی عمودی تکیه گاه

ج)کار نیروی برایند را حساب کنید؟

 

2-جسمی به جرم 400گرم با سرعت 10 متر بر ثانیه در حال حرکت است تحت تاثیر نیروی برآیند سرعت آن به 20متر بر ثانیه میرسد.کار نیروی برایند را محاسبه کنید.

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و دوم آذر ۱۳۸۹ساعت 15:55  توسط کمالی  | 

روابط دما

دما
به سانتيگراد

چگالي
برحسب گرم بر سانتيمتر مكعب

وزن مخصوص

 گرماي نهان تبخير
(كيلو ژول بر گرم)

 لزجت ديناميكي
به سانتي پواز

لزجت سنماتيك
به سانتي استوك

 فشار بخار
به ميلي متر جيوه

 فشار بخار
به گرم بر
سانتيمتر مربع

0

 0.99984

 0.99987

2500

1.79

1.79

4.58

6.23

5

0.99996

0.99999

2489

1.52

1.52

6.54

8.89

10

0.99970

0.99973

2477

1.31

1.31

9.20

12.51

15

0.99910

0.99913

2465

1.14

1.14

12.78

17.38

20

0.99821

0.99824

2453

1.00

1.00

17.53

23.83

25

0.99705

0.99708

2441

0.89

0.893

23.76

32.30

30

0.99565

0.99568

2430

0.798

0.801

31.83

43.27

35

0.99404

0.99407

2418

0.719

0.723

42.18

57.34

40

0.99222

0.99225

2406

0.653

0.658

55.34

75.23

50

0.98804

0.98807

2382

0.547

0.554

92.56

125.83

60

0.98320

0.98323

2358

0.466

0.474

149.46

203.19

70

0.97777

0.97780

2333

0.404

0.413

2333.79

317.84

80

0.97179

0.97182

2308

0.355

0.365

355.28

483.01

90

0.96531

0.96534

2283

0.315

0.326

525.89

714.95

100

0.95836

0.95839

2257

0.282

0.294

760.00

1033.23

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و دوم آذر ۱۳۸۹ساعت 15:51  توسط کمالی  | 

تست های فصل سوم فیزیک 2

تست های فصل سوم

1-     نیروی F در امتداد قائم وزنه 4 کیلو گرمی را 2 متر بالا برده و 104 ژول کار انجام داده شتاب حرکت وزنه چند متر بر مجذور ثانیه است ؟

 

1 ) 13

2 ) 6/2

3 ) 3

4 ) 2

 

2-     جسمی که جرم آن دو کیلو گرم است 20 ژول کار دریافت کرده تا سرعتش از 3 به 5  متر بر ثانیه  رسیده است در این عمل کار نیروی مالش چند ژول است ؟

1 ) 4

2 ) 4-

3 ) 16

4 ) 16-

 

3-     جسمی به جرم 2کیلو گرم با سرعت 10 متر بر ثانیه  روی یک سطح افقی پرتاب می شود و پس از طی مسافت X کار نیروی نیروی اصطکاک در این حرکت چند ژول است ؟

1 ) 10

2 ) 50

3 ) 100

4 ) باید X معلوم باشد

 

    


سه تست

 

1-     نیروی F در امتداد قائم وزنه 4 کیلو گرمی را 2 متر بالا برده و 104 ژول کار انجام داده شتاب حرکت وزنه چند متر بر مجذور ثانیه است ؟

 

1 ) 13

2 ) 6/2

3 ) 3

4 ) 2

 

2-     جسمی که جرم آن دو کیلو گرم است 20 ژول کار دریافت کرده تا سرعتش از 3 به 5  متر بر ثانیه  رسیده است در این عمل کار نیروی مالش چند ژول است ؟

1 ) 4

2 ) 4-

3 ) 16

4 ) 16-

 

3-     جسمی به جرم 2کیلو گرم با سرعت 10 متر بر ثانیه  روی یک سطح افقی پرتاب می شود و پس از طی مسافت X کار نیروی نیروی اصطکاک در این حرکت چند ژول است ؟

1 ) 10

2 ) 50

3 ) 100

4 ) باید X معلوم باشد

 

    


4-عمق مخزن آب۳۰متر و مخزن گلیسرین۵متر وفشار هوا ۷۵سانتیمتر جیوه می باشد . فشارکلی که بر کف دو مخزن بر حسب سانتیمتر جیوه وارد میشود چه اندازه است؟        

جیوه:۱۳.۶     آب:۱       گلیسرین:۱.3.      مخصوص بچه هاي المپياد

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و دوم آذر ۱۳۸۹ساعت 15:43  توسط کمالی  | 

الفبای فیزیک - کارو گرما

الفبای فیزیک - کارو گرما

 

كار و گرما

گرما نوعي انرژي است كه از اجسام گرم به اجسام سرد منتقل مي شود.

موتورهاي حاوي گاز داغ ...

ما بدون « موتورهاي گرمايي » نمي توانيم به نقاط دور دست مسافرت كنيم. در اين موتورها از سوخت براي ايجاد گازهاي داغ منبسط شده ودرنتيجه ايجاد حركت، استفاده مي شود. همچنين، اين موتورها توان اتومبيلها وقايقها وموشكها را تأمين مي كنند وژنراتورهاي برق را راه اندازي مي كنند.

توربينهاي بخار ...

در نيروگاهها به كمك توربينهاي بخار، گرماي توليد شده را به انرژي الكتريكي ( برق ) تبديل مي كنند. در مركز اين توربينها چرخي قرار دارد كه از يكسري پره تشكيل شده و به يك ميلة گردان وصل است. درون ديگ، آب تحت فشار زيادي جوشيده وبخاري با فشار بسيار زياد توليد مي كند. اين بخار با شدت به پره هاي توربين برخود كرده و موجب چرخش آنها مي شود. در يك توربين بخار كه با دقت طراحي وساخته شده باشد، تنها يك سوم انرژي بخار صرف چرخاندن پره ها مي شود.

موتورهاي بنزيني ...

در موتورها ي بنزيني، دراثر يك انفجار، گاز بسيار داغي ايجاد مي شود. اين گاز به جاي خروج از موتو، موجب حركت يك پيستون مي شود. در اين نوع موتورها، مخلوطي از قطرات بنزين وهوا به عنوان سوخت موتور مورد استفاده قرار مي گيرد. اين مخلوط در داخل سيلنر ( استوانه ) توسط جرقةئ شمع منفجر مي شود وگاز بسيار داغي توليد مي كند. اين گاز داغ، پيستون را به شدت به طرف پايين مي راند.

داخل يك موتور بنزيني معمولي چه اتفاقي مي افتد ؟ …

پيستون يك موتور بنزيني چهار ضربه اي به ترتيب، به طرف پايين، بالا، پايين وبالا حركت مي كند. حركت پيستون به طرف پايين وبالا يك ضربه نا ميده مي شود و هر ضربه اثر متفاوتي بر گازهاي داخل سيلندر دارد. اين ضربه ها به همين ترتيب و مدام تكرار مي شوند.

انبساط جامدات

چرا گرما جامدات را منبسط مي كند ؟…

وقتي يك جسم جامد گرم مي شود، مولكولهاي آن با انرژي بيشتري ارتعاش مي كنند وفاصلة مولكولها از يكديگر نيز بيشتر مي شود. در نتيجه، اين جسم جامد در تمام جهات، اندكي بزرگتر ( منبسط ) مي شود.

جريانهاي همرفتي ( جابجايي )

انبساط وهمرفتي گرمايي ...

همرفت ، انتقال انرژي گرمايي توسط جريانهاي مايع گرم ( يا گاز ) است.

هنگامي كه يك قطره از مايع گرم شود‌، منبسط شده وحجمش افزايش مي يابد. البته مقدار ماده ( جرم آن ) تغييري نمي كند و در حجم منبسط شده پخش مي شود. بنابراين چگالي يك مايع گرم كمتر از چگالي مايع سرد اطراف آن مي شود. پس در يك ظرف محتوي مايع گرم وسرد، مايع سرد به طرف ته ظرف پايين خواهد رفت ومايع گرم بالا خواهد آمد. اين مثال ساده، علت ايجاد جريان همرفتي را نشان مي دهد.

انبساط هوا

با گرم كردن هوا، انبساط آن وبا سرد كردن هوا، انقباض آن را خواهيد ديد.

وقتي يك بادكنك را در داخل ظرف آب جوش قرار دهيد، هواي داخل آن منبسط مي شود ( حجم بادكنك زياد مي شود ) و وقتي از ظرف خارج كنيد، سرد شده وهواي داخل آن منقبض مي شود ( حجم بادكنك كم مي شود ). اندازه گيري انبساط هوا ...

وقتي كه فشار گاز ثابت نگه داشته شود، حجم جرم معيني از گاز، متناسب با دماي كلوين آن است. به عبارت ديگر،

C مقدار ثابت = T دماي گاز بر حسب كلوين / حجم گاز V

رسانش گرما

قطعه اي از سيم مسي را بر روي شعلة چوب كبريت نگهداريد. گرما سريعأ در سيم مسي منتقل مي شود. با اينكه حركت گرما ديده نمي شود اما وقتي كه به انگشت شما مي رسد آن را احساس مي كنيد. به اين نوع انتقال انرژي گرمايي، رسانش يا هدايت گرمايي مي گويند.

آزمايش : آيا آب رساناي خوبي براي گرماست ؟

يك لولة آزمايش بلند را از آب سرد پر كنيد وآن را بهصورت كج بر روي شعلة ملايم چراغ نگه داريد. مقداري پودر رنگي را بالاي آب بريزيد و وسط لولة آزمايش را بهآرامي حرارت دهيد. بالا وپايين لوله را با دست لمس كنيد تا دماي اين دو نقطه را امتحان كنيد.

آيا هوا رساناي خوبي براي گرماست ؟

عايقهاي گرمايي خوب، نظير پرها، بلوز هاي پشمي و پلي استايرن داراي حفره هاي كوچك هوا هستند. اين حفره هاي كوچك، رساناي بدي براي گرما هستند، و عايقهاي بسيار مؤثري به شمار مي روند.در دما در صحبتهاي روزمره، اغلب مي گوييم كه « امروز هوا گرم است » يا « اين چاي سرد است ». اصطلاح علمي براي بيان ميزان گرم بودن اجسام را دما مي نامند.

اندازه گيري دما

دماسنـجها طوري مدرج مي شوند كه دمـا را بر حسب درجـة سيلسيوس نـشان بدهند. يخ هـميشه در دمـاي يكسانـي ذوب مـي شـود كـه آن را صفر درجه سيلسيوس مي نامند. بخار بالاي آب در حال جوش در فشار معمولي نيز هميشه دماي يكساني دارد كه آن را 100 درجة سيلسيوس مي نامند. اين دو دما را بر روي يك دماسنج مشخص مي كند وفاصلة بين آنها را به 100 قسمت تقسيم مي كنند و هر قسمت را يك درجة سيلسيوس مي گويند.

دماسنجهاي پزشكي ــ از دماسنجهاي پزشكي براي اندازه گيري دماي بدن انسان استفاده مي شود.

دماسنجهاي الكترونيكي ــ در دماسنجهاي الكترونيكي از يك شاخص ميله اي استفاده مي شود، اين شاخص، دما را به ولتاژ تبديل مي كند ودستگاه اكترونيكي، اين ولتاژ را به صورت يك عدد نشان مي دهد.

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و دوم آذر ۱۳۸۹ساعت 15:41  توسط کمالی  |